top of page

199xkiu

Talent (Hong Kong)

興趣: 影相,旅行,畫下嘢,依家做客製,希望之後會向其他方向,做到更多唔同嘅嘢,例如有自己品牌等等。
訪問,event ,同品牌邀請參與工作都有,不過唔多😂

199xkiu.jpg
bottom of page